Thiết bị phát sóng Wifi từ sim 3G

Thiết bị phát sóng wifi từ Sim 3G – Huawei B683 HSPA+ 3G